OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2018-2023: Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


(uchwała opublikowa z Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 3192 z dnia 28 marca 2019 r.)

UCHWAŁA NR …V....../.....35...../2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia …18.... marca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) – Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Metoda ustalenia opłaty określona w ust. 1 polega na zastosowaniu iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 13,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - w wysokości 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Włoszakowice nr XX/166/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie w dniu 1 maja 2019 r.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Kurpisz Kazimierz


Uzasadnienie do Uchwały nr V/35/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 18 marca 2019 r.W wyniku przeprowadzonej analizy poniesionych kosztów w roku 2018 związanych
z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dokonanych wyliczeń mających na celu oszacowanie wydatków na rok 2019 z tego tytułu, Rada Gminy Włoszakowice stanęła przed koniecznością podjęcia uchwały ustalającej wyższą niż dotychczas stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach wynika, iż Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
1. liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę;
2. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6r ust. 2, do których zalicza się koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Według art 6k ust. 2a pkt 1 Rada gminy ustaliła stawki opłaty w wysokości nie niższej niż maksymalne opłaty, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: - w przypadku metody, o której mowa w art.6j ust.1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem- za 1 mieszkańca. Zgodnie
z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 27 marca 2018r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wynosi 1598zł, (1598zł x 2% = 31,96zł).
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana w sposób selektywny nie może być wyższa niż 31,96zł na 1 osobę.
Na podstawie art 6k ust. 3 Rada gminy określiła wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłaty, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust.2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana w sposób nieselektywny nie może być wyższa niż 63,92zł na 1 osobę.
Największym czynnikiem mającym wpływ na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, a zarazem największym comiesięcznym wydatkiem jest koszt zagospodarowania odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii, do którego Gmina Włoszakowice zobligowana jest dostarczać zmieszane odpady komunalne (RIPOK). Koszt ten jest składową dwóch czynników: ilości zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w danym miesiącu z terenu całej gminy oraz ceny za zagospodarowanie tego rodzaju odpadów. W związku z systematycznym wzrostem ilości odbieranych i dostarczanych do zagospodarowania odpadów, co zaobserwowano dokonując analizy porównawczej roku 2018 oraz lat ubiegłych, Gmina Włoszakowice ponosi coraz to większe koszty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych. Należy także zwrócić uwagę na wzrost pozostałych kosztów związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.
W wyniku przeprowadzonej symulacji wydatków, które Gmina Włoszakowice będzie musiała zrealizować do końca 2019 r. w zakresie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, niemożliwym stanie się ich pokrycie przy dotychczas obowiązujących stawkach opłaty, które to uchwalone zostały w roku 2016 przy uwzględnieniu cen obowiązujących w tamtym czasie. Zatem zgodnie z zasadą samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy Włoszakowice zobowiązana jest do zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tak aby możliwym było pokrycie wszystkich kosztów ze środków uzyskanych z opłat od właścicieli nieruchomości. Zatem zasadnym jest ustalenie stawek na poziomie 13,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz stawki w wysokości 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość- jeżeli odpady są zbierane i oddawane w sposób nieselektywny.
Obowiązywanie nowych stawek od miesiąca maja 2019 r. zapewni zrównoważenie się wpływów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku bieżącym.


Autor informacji: Małgorzata Nowak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2019-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-04-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2019-03-20 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06