OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Z końcem 2019 r. wygasa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych.
Ławników na nową kadencję wybierają rady gmin. Wybory muszą odbyć się do końca października 2019 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalił dla Gminy Włoszakowice wybór następującej liczby ławników:
1) trzech ławników do XIII Wydziału Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie
2) jeden ławnik do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten kto
(art. 158 § 1):
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Termin zgłaszania Radzie Gminy Włoszakowice kandydatów na ławników w wyborach upływa 30 czerwca 2019 r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na ustalonej „karcie zgłoszenia” (wzór w załączeniu).
Na „karcie zgłoszenia” kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem.

2. Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
a) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
b) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór w załączeniu);
c) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (wzór w załączeniu);
d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544)
e) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w ppkt. a) - d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

3. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę zawierającą imię (imiona) i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej osoby zgłaszającej.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (wzór listy w załączeniu).

4. Do karty zgłoszonej przez stowarzyszenie lub inną organizację zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego rejestru lub ewidencji. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed zgłoszeniem.

Zgodnie z art.162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa , a opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art.162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Bliższych informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Biuro 119 tel. (65)52 52 974.

Wójt
(-) Robert KasperczakWłoszakowice, 2019-06-04


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2019-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-06-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06