OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2018-2023:Uchwała Nr XII/103/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10489 z dnia 9 grudnia 2019 r.)

UCHWAŁA NR XII/ 103/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1 oraz art. 6k ust.3
i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) – Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa §1
w wysokości 23,00 zł od mieszkańca miesięcznie.
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, w wysokości stanowiącej dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w § 2.
§ 3. Ustala się zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z danej nieruchomości w wysokości 1,00 zł od mieszkańca miesięcznie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Włoszakowice nr V/35/2019 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Kurpisz Kazimierz


Autor informacji: Małgorzata Nowak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2019-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-12-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2019-12-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06