OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku.

Numer dokumentu: 3
Rok: 2020

Zarządzenie Nr 3/2020
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku.


Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 pkt 1. ust.2, ust. 3 i art. 13, art.15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami) oraz uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2020 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rzecz mieszkańców gminy Włoszakowice.

2. Treść ogłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej, według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
w terminie do 29 stycznia 2020 roku. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie na określony rodzaj zadania.

§ 3

Po ogłoszeniu wyników konkursu, w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, oferenci (organizacje, którym przyznano dotację) zobowiązani są złożyć oświadczenie wraz z aktualizacją harmonogramu działań i aktualizacją kosztorysu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Włoszakowice.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na stronie internetowej www.wloszakowice.pl.


Wójt
Robert Kasperczak

Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2020-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-01-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06