OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET na działkach 660/2, 557/10, 557/9, 557/11 oraz 557/12, obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice", o przekazaniu akt sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lesznie.


BNiB.6220.4.90.2017 Włoszakowice, dnia 3 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET na działkach 660/2, 557/10, 557/9, 557/11 oraz 557/12, obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”.
Inwestor: Werner Kenkel Sp. z o.o. z siedzibą w Krzycku Wielkim przy ul. Mórkowskiej 3, 64-117 Krzycko Małe.
Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w związku z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 2 czerwca 2020 r. znak SKO.401.852.2020 dotyczącego informacji o złożonym sprzeciwie przez strony postępowania od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak: SKO.460.171.2.2020 uchylającej decyzję Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 20 grudnia 2019 r., znak: B.NiB.6220.4.77.2017 w przedmiocie ustalenia na rzecz Werner Kenkel Sp. z o.o. środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej i magazynowej wraz z zapleczem technicznym i socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – rozbudowa zakładu OFFSET na działkach 660/2, 557/10, 557/9, 557/11 oraz 557/12, obręb Krzycko Wielkie, gmina Włoszakowice”, akta sprawy zostały przekazane Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Lesznie, celem dalszego przekazania Wojewódzkiemu Sądu Administracyjnemu w Poznaniu.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i sołectwa Krzycko Wielkie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice

Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2020-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06