OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: specjalista do spraw prawa 1/2 etatu

Numer dokumentu: -
Rok: 2006

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach

Na podstawie art. 3a  ust.1 i 2  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami)  ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – specjalistę d/s prawa ½ etatu.

1.Wymagania niezbędne
1) wykształcenie wyższe prawnicze
2) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) dobry stan zdrowia,
4) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe
1)  co najmniej trzyletni staż pracy,
2) znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office, internet explorer,
3) znajomość zagadnień z zakresu
- administracji samorządowej,
- prawa administracyjnego,
- prawa cywilnego.
4) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
5) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w podstawowym zakresie,
6) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1) opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem projektów: uchwał Rady, jej komisji, zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez Wójta oraz decyzji administracyjnych wydawanych z upoważnienia Wójta, umów których stroną jest Gmina lub jej jednostka organizacyjna albo jednostka organizacyjna Urzędu,
2) ogłaszanie aktów prawa miejscowego,
3) prowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy z zakresu interpretacji obowiązującego prawa,
4) sprawowanie kontroli przestrzegania obowiązującego prawa przez pracowników Gminy,
5) prowadzenie przed sądami spraw dotyczących Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu,
6) przygotowywanie obowiązującej wykładni prawnej w zakresie prawa polskiego jak i Unii Europejskiej,
                          
 
4.Wymagane dokumenty
1)  życiorys (CV),  
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ( ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

5. Inne informacje
Umowa zostanie zawarta na czas określony – próbny z możliwością dalszego zatrudnienia, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny pracodawcy

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego29 lub pocztą na adres urzędu 64- 140 Włoszakowice z dopiskiem: Nabór pracownika na stanowisko specjalistę d/s prawa  w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń urzędu to jest do dnia  10 sierpnia 2006 r.

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy Włoszakowice po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Informacja do BIP o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Na ogłoszony nabór nie wpłynęła żadna oferta. Zrezygnowano z zatrudnienia radcy na umowę o pracę.

Sekretarz Gminy

Monika Klemenska

 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-20
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-08-21 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2006-08-01 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06