OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Obwieszczenie nr 1/2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Numer uchwały: -
Numer sesji: XXV
Rok: 2021

OBWIESZCZENIE Nr 1/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 264, poz. 4188) z uwzględnieniem:
1) rozstrzygnięcia nadzorczego nr KN.Le-3.4131-1-287/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 17 ust. 3 w załącznikach do Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
2) zmian wprowadzonych Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw przyjętych uchwałą Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 1528),
3) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 r. (sygn.akt IV SA/Po 1342/20).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje §13, §14, §15 Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw przyjętych uchwałą Nr IX/62/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 1528), które stanowią:
1) „§ 13. Przepisy uchwały zmienianej w § 1 pkt.1, w § 2 pkt.1, w § 3 pkt.1, w § 4 pkt.1, w § 5 pkt.1, w § 6 pkt.1, w § 7 pkt.1, w § 8 pkt.1, w § 9 pkt.1, w § 10 pkt.1, w § 11 pkt.1, w § 12 pkt.1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.”,
2) „§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.”,
3) „§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Kazimierz KurpiszAutor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2021-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-03-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06