OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 6K z dnia 9 sierpnia 2007 r.

Numer protokołu: 6
Rok: 2007


P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 9 sierpnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Andrzej Czajka, Krzysztof Poprawski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Członek Zarządu Spółki GZK Rafał Jagodzik

Porządek posiedzenia:
1.Analiza materiału na sesje.
2.Informacja dot. gruntu pod stację transformatorową – główny punkt zasilania w Krzycku Wielkim.
3.Oferta dot. wystąpienia o odszkodowanie z tytułu negatywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Włoszakowice o przyznanie dofinansowania na budowę sali sportowej.
4.Rozliczenie dotacji na zakup tomografu.
5.Sprawy bieżące.
6.Prezentacja dot. działalności GZK sp. z o. o. (w szczególności gospodarka wodna w Gminie Włoszakowice).

Ad. 1. Komisja przeanalizowała i zaakceptowała materiał na sesje w sprawie:
upoważnienia Wójta do ustalania cen za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej,
sprzedaży nieruchomości gruntowej w Boszkowie-Letnisku,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej w tym obsługi komunikacji w Włoszakowicach,
zmian w budżecie Gminy na 2007 r.,
zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego,
zmiany wartości jednego punktu stanowiącego składnik wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
remontu drogi powiatowej Dłużyna – Skarżyń. Komisja zapoznała się z treścią umowy użyczenia przez Starostwo Powiatu Leszczyńskiego drogi Dłużyna – Skarżyń na rzecz Gminy Włoszakowice oraz przyjęła informację o wystąpieniu do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o dofinansowanie remontu przedmiotowej drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Komisja zaakceptowała postępowanie w sprawie drogi. W związku z tym zostaną przedłożone pod obrady sesji projekty uchwał o przyjęciu drogi w użyczenie i zaakceptowanie planu remontu drogi.

Ad. 2. Informacja dot. gruntu pod stację transformatorową – główny punkt zasilania w Krzycku Wielkim. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Gminie Włoszakowice wymusiło rozbudowę infrastruktury energetycznej zwiększającej przepustowość sieci i uzyskanie właściwych parametrów energii. W związku z tym planowana jest budowa stacji transformatorowej “główny punkt zasilania” w rejonie Krzycka Wielkiego. Komisja informację przyjęła wraz z propozycją wykorzystania pod stację gruntu stanowiącego własność Gminy za Osiedlem 700 – lecia.

Ad. 3. Oferta dot. wystąpienia o odszkodowanie z tytułu negatywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Włoszakowice o przyznanie dofinansowania na budowę sali sportowej. Komisja zapoznała się z ofertą i zaakceptowała ofertę w zakresie realizacji I etapu postępowania.

Ad. 4. Rozliczenie dotacji na zakup tomografu. Komisja przyjęła sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 60.000 zł przekazanej przez Gminę Włoszakowice na zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Komisja sprawozdanie przyjęła. Stanowi ono załącznik do protokołu.
Zwrócono uwagę na fakt pominięcia Gminy Włoszakowice w artykule Panoramy Leszczyńskiej przy wyliczaniu jednostek, które dofinansowały zakup tomografu.

Ad. 5. Komisja przyjęła informacje dot.: funkcjonowania przedszkola w wydłużonym wymiarze czasowym, modernizacji oświetlenia ulicznego, podziękowania Komendanta Miejskiego Policji.

Ad. 6. Prezentację dot. działalności GZK sp. z o. o. w szczególności pod kątem gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice przedstawił członek Zarządu Spółki GZK Rafał Jagodzik.

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
(-)Stefan Lis

(-) Ryszard Lipowy
(-) Andrzej Czajka
(-) Krzysztof Poprawski
(-) Hanna Michalska
(-) Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06