OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Biuro Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

E-mail: zdzislaw.durczewski@wloszakowice.pl, boguslaw.olejnik@wloszakowice.pl
Telefon: 5252994, 5252995

Biuro Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej dzieli się na stanowiska: ds. Gospodarki Gruntami, ds. Ochrony Środowiska, ds. Rolnictwa, ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, ds. Gminnej Spółki Melioracyjnej i Stanowisko Geodety


Stanowisko ds. Gospodarki Gruntami
1)gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
2)ustalanie wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,
3)organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
4)nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5)komunalizacja gruntów,
6)prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7)tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim,
8)zagospodarowywanie wspólnot gruntowych,
9)wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne,
10)prowadzenie postepowań w przedmiocie wymierzania opłat adiacenckich,
11)prowadzenie postępowań w przedmiocie wydania zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy z ksiąg wieczystych.


Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
1)prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,
2)zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3)ochrona zwierząt
4)ochrona przyrody a w tym wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
5)ochrona środowiska a w tym Gminny Program Ochrony Środowiska,
6)Gminny Fundusz Ochrony Środowiska,
7)zakres obejmujący prawo wodne,
8)zezwolenia na świadczenie usług: zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Stanowisko ds. Rolnictwa
1)ochrona gruntów rolnych i leśnych, a w tym:
a)przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
b)wyłączenia gruntów z produkcji,
c)rolniczego wykorzystania gruntów,
d)rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych oraz użyźniania innych gruntów,
e)przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
2)nasiennictwa,
3)gospodarki wodnej,
4)organizowanie giełd, wystaw, pokazów.


Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
1)administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
2)przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
3)zarząd nieruchomościami wspólnymi,
4)przejmowanie zakładowych budynków mieszkaniowych,
5)egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
6)stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
7)cmentarzy.

Stanowisko ds. Gminnej Spółki Melioracyjnej
1)zlecanie robót melioracyjnych,
2)nadzór nad tymi robotami i ich odbiór,
3)naliczanie składki, rozliczanie wpłat, egzekwowanie zaległości,
4)budowa i utrzymanie urzadzeń melioracyjnych na nieruchomościach należących do Gminy, w szczególności w parku, wokół Urzędu oraz na wiejskich boiskach sportowych.

Stanowisko Geodety
1)prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic, i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
2)wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów nieruchomości,
5)prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06