OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr XI/2007

Numer dokumentu: 11
Rok: 2007


P r o t o k ó ł Nr XI/07

z XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 21 listopada 2007 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.


Otwarcia XI Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek sesji:
1.Informacja o pracy Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
2.Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Uchwalenie podatków lokalnych:
- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- obniżenie ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,
- stawki podatku od środków transportowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
7.Uchwalenie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
8.Zaliczenie drogi Dłużyna – Bukówiec Górny do kategorii dróg gminnych i opinia w sprawie celowości przeprowadzenia budowy odcinka drogi od miejscowości Dłużyna do miejscowości Bukówiec Górny długości 1.746 metrów.
9.Wezwanie do złożenia oświadczeń lustracyjnych: Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
10.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
11.Sprawy bieżące: pismo w sprawie Obszaru Natura 2000.
12.Zakończenie.


Ad. 1. Informacja Wójta o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta. Stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy.
Informację ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa złożyła Krystyna John. Informacja została przyjęta.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z X sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Zenon Mejza – zgłosił interpelację dot. obcięcia gałęzi drzew rosnących przy ul. Prymasa A.Krzyckiego w Krzycku Wielkim na odcinku od krzyżówki z ul. M. Górnego do krzyżówki z ul. Fr.Kaczmarka oraz naprawy drogowskazów w kierunku Śmigla od krzyżówki Sądzia – Boguszyn w Krzycku Wielkim (załącznik nr 2 do protokołu).
Radny Krzysztof Poprawski – zgłosił potrzebę udrożnienia kanalizacji deszczowej w Bukówcu Górnym na ul. Powstańców Wlkp. przy posesji nr 183 (załącznik nr 3 do protokołu).
Radna Irena Przezbór – zgłosiła wniosek – prośbę mieszkańców budynku przy byłej cegielni we Włoszakowicach o wymianę okien w mieszkaniu. Ponadto przekazała wniosek mieszkańców osiedla za lasem o założenie oświetlenia w parku (przejście przez zwierzyniec).
Radny Leszek Jagodzik – zgłosił wniosek dot. oświetlenia ulicznego we Włoszakowicach na ul. Wolności. Oświetlenie na odcinku od ul. Wolsztyńskiej m.in. założone zostało na dwóch słupach stojących w lesie, natomiast na końcu drogi, gdzie jest zabudowa, oświetlenia nie ma.
Odpowiedzi udzielił Wójt stwierdzając, że sprawy drogowe zostaną przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych. Oświetlenie przez zwierzyniec – bagna nie jest planowane (można korzystać z oświetlonej żużlówki – przejście do kościoła). Pomoc w wymianie okien zostanie rozważona. Sprawa oświetlenia ulicznego zostanie przekazana kierownikowi Zarządu Dróg Gminnych.

Ad. 5. Uchwalenie podatków lokalnych:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, że określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w gminach przez rok kalendarzowy należy do ustawowych kompetencji rad gmin w granicach określonych stosowanymi przepisami prawa.
Zgodnie z zapisem w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice kwotowe podatków i opłat lokalnych ulegają corocznej zmianie. Obwieszczenie w tej sprawie wydaje Minister Finansów.

Rada Gminy Włoszakowice określiła następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Włoszakowice:

1) od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,52 zł od 1m2 powierzchni,
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł od 1 ha powierzchni,
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,12 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/69/2007


Obniżenie ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, którą rada gminy może obniżyć.
Podatek rolny wymierzany jest również dla użytków rolnych do 1 ha (oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne) i liczony jest od 1 ha gruntów – równowartość pieniężna 5q żyta. Dla gospodarstw przelicznik ten wynosi 2,5q żyta.
Zaproponowano obniżenie średniej ceny żyta za 1 kwintal z 58,29 zł do kwoty 35 zł, która jest przyjmowana jako podstawa do naliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Włoszakowice na 2008 r. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu. Postanowienie w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/70/2007


Podatek od środków transportowych

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór wyjaśniła, ze ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nadaje radom gmin uprawnienia do stanowienia szczegółowych stawek podatków od środków transportowych, zakresu uprawnień co do wysokości stawek szczegółowych, jak również różnicowania stawek co do wskazanych przedmiotów opodatkowania.

W celu pobierania podatku od środków transportowych konieczne jest ustanowienie stawek podatku od poszczególnych przedmiotów opodatkowania.
Od 1 stycznia 2008 r. nie będą podlegać opodatkowaniem od środków transportowych samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. Opodatkowane pozostają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/71/2007

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że zgodnie z Kartą Nauczyciela gminy mają obowiązek corocznego uchwalania regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Projekt regulaminu został uzgodniony ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału we Włoszakowicach stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/72/2007


Ad. 7. Uchwalenie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice.
Sekretarz Gminy Monika Klemenska poinformowała, że również w przypadku dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zasady przyznawania i jego wysokość corocznie ustala rada. Obowiązek taki wynika z Karty Nauczyciela. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału we Włoszakowicach. Opinia dotycząca regulaminu zawarta jest łącznie w załączniku do poprzedniego punktu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/73/2007


Ad. 8. Zaliczenie drogi Dłużyna – Bukówiec Górny do kategorii dróg gminnych i opinia w sprawie celowości przeprowadzenia budowy odcinka drogi od miejscowości Dłużyna do miejscowości Bukówiec Górny długości 1.746 metrów.
Wystąpiono o opinię do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie zaliczenia drogi od miejscowości Dłużyna do miejscowości Bukówiec Górny do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 11 do protokołu). W związku z brakiem uwag ze strony Powiatu Leszczyńskiego planuje się ww. drogę zaliczyć do kategorii dróg gminnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/74/2007

W związku z faktem że droga na odcinku Dłużyna – Bukówiec Górny obsługuje wyłącznie ruch lokalny a w szczególności ma zapewniać dojazd do gruntów rolnych celowe jest przeprowadzenie budowy w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, jakie powinna spełnić.

Należy podkreślić, że obecny stan drogi w znaczny sposób utrudnia komunikację po tej drodze. Jednocześnie jest to jedyna droga dojazdowa do wielu gruntów rolnych rolników z miejscowości Dłużyna i Bukówiec Górny i Grotniki.

Przystąpienie do realizacji inwestycji: budowy odcinka drogi o długości 1.746 metrów od miejscowości Dłużyna do miejscowości Bukówiec Górny pozwoli na wiele lat rozwiązać problemy komunikacji drogowej w tym rejonie Gminy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
O P I N I Ę

Ad. 9. Wezwanie do złożenia oświadczeń lustracyjnych.
Dnia 15 września 2007 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, która obliguje osoby podlegające lustracji, tzn. urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. i pełniące funkcje wymienione w ustawie, do złożenia oświadczeń lustracyjnych.
Z ustawy wynika, że będą musieli je złożyć m.in. sekretarze i skarbnicy gmin.
O tym obowiązku osoby zobowiązane do lustracji muszą być powiadomione indywidualnie przez właściwy organ, który je powołał na stanowisko – w tym przypadku właściwym organem jest Rada Gminy Włoszakowice. Termin na powiadomienie wynosi trzy miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Osoby zobowiązane mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia przez właściwy organ.
W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego z mocy prawa nastąpi skutek w postaci pozbawienia tych osób pełnienia funkcji publicznej.

Wezwanie Sekretarza Gminy Moniki Klemenskiej:


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/75/2007
Wezwanie Skarbnika Gminy Marii Rolki:

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/76/2007


Ad. 10. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
Postanowiono zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2007 o 441.733 zł.
Dochody zwiększa się w związku z uzyskaniem: dotacji na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych – 4.460 zł; dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 30.000 zł; z PFRON–u jako rekompensaty za utracone dochody własne z tytułu ulg ustawowych dotyczących zakładów pracy chronionej - 385.152 zł; z ministerstwa na uzupełnienie dochodów gminy - 12.121 zł; dodatkowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 10.000 zł.
Wydatki zwiększa się na urealnienie zadań, na które uzyskano dotacje, zwiększenie środków dla Zespołów Szkół (w Jezierzycach Kościelnych – 122.000 zł; w Krzycku Wielkim – 30.000 zł); zwiększenie środków dla Zarządu Dróg Gminnych – 80.000 zł; zwiększenie środków dla Urzędu Gminy – 108.640 zł; utworzenie rezerwy ogólnej budżetu – 96.633 zł.
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na 2007 r. wynosi po stronie dochodów 18.633.659 zł, a po stronie wydatków – 20.073.275 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XI/77/2007


Ad. 11. Sprawy bieżące.
Radni zapoznali się z treścią pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Obszaru Natura 2000.

Wójt poinformował o spotkaniu jakie z inicjatywy Starosty Leszczyńskiego odbyło się we Włoszakowicach z udziałem radnych powiatowych, wicestarosty. Celem spotkania było znalezienie środków na budowę drogi z Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic. Zarząd Województwa i Sejmik Samorządowy wynegocjowali z Komisją Europejską nowe zasady dofinansowania budowy dróg z funduszy pomocowych (z dotychczas stosowanego dofinansowania do 85% na dofinansowanie do 50%). Skutek tego będzie taki, że tylko silne gminy i powiaty, mogące wygospodarować 50% środków własnych, będą realizować inwestycje drogowe. W przypadku Powiatu Leszczyńskiego dołożenie do inwestycji drogowej Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice kwoty ok.1,5 mln. zł nie jest możliwe.
Według władz Powiatu Leszczyńskiego w budowie przedmiotowej drogi uczestniczyć powinny Gminy, tj. Włoszakowice, Święciechowa, Wijewo i Miasto Leszno, które generują ruch na tej drodze.

Ad. 12. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła XI Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Przewodniczący
Rady Gminy - Irena Przezbór


Protokołowała
Mirosława Poloszyk-Miśca
Rady Gminy Włoszakowice
Mirosława Poloszyk-Miś
Irena Przezbór

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06